Onderwijscommissies


Opleidingscommissies (OC)

Voor elke opleiding van de faculteit is er een opleidingscommissie.

De opleidingscommissie heeft tot taak:

  • het adviseren over de vaststelling van de onderwijs- en examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
  • het adviseren - gevraagd en  ongevraagd - van de decaan en de opleidingsdirecteur over de opleiding en alle daarop betrekking hebbende onderwijsaangelegenheden, in ieder geval over het korte-, middellange- en lange termijn beleid van de opleiding.

De contactgegevens van de betreffende OC’s zijn te vinden onder opleidingscommissies.


Examencommissies (Excie)

De examencommissie heeft als taak het op- en vaststellen van richtlijnen en regelingen met betrekking tot de examens en het adviseren over de OER, waaronder regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen maatregelen.

De examencommissie kan richtlijnen en aanwijzingen geven aan de examinatoren voor de beoordeling van degene die tentamen aflegt en voor de vaststelling van de uitslag van het tentamen.

Voor elke opleiding is een subexamencommissie onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, belast met de organisatie en de coördinatie van de tentamens en examens. Voor het afnemen van tentamens wijst de subexamencommissie examinatoren aan. Zij zijn rechtstreeks met het verzorgen van het onderwijs belast.

De contactgegevens van de betreffende Excie’s zijn te vinden onder examencommissies.

De vergaderingen van de (sub)examencommissie(s) zijn niet openbaar.

Examencommissies 

© 2018 TU Delft

Metamenu