Honours programma

Doel 

Meer uitdaging bieden aan studenten die al in het eerste jaar opvallen door uitstekende studieresultaten. Studenten in een vroege fase van hun studie in contact brengen met de wetenschappelijke methode en het kunnen toepassen hiervan, een netwerk van wetenschappers en topstudenten en direct laten participeren in onderzoek. Studenten kunnen ook kiezen om deel te nemen aan een wereldcompetitie op het gebied van programmeren. 

Inhoud

De omvang van het HPB is minimaal 20 EC. Enthousiasme en passie kan er toe leiden dat studenten er meer tijd aan willen besteden. 

Verplicht

Alle HPB studenten nemen verplicht deel aan TU brede Honours Programme Bachelor activiteiten (5 EC).
Zie volgende link voor de modules die worden aangeboden: http://studenten.tudelft.nl/nl/informatie/onderwijs/honours-programme-delft/honours-programme-bachelor/het-interfacultaire-deel/

Bij EWI kun je ook EC’s ‘verdienen’ door activiteiten (lezingen, excursies) te organiseren voor de bijeenkomsten van de EWI honours studenten (max. 2 van de 5 EC).

Alle HPB studenten zijn lid van de TU brede community voor alle honours studenten. Ook op EWI ben je lid van de groep HPB studenten die het programma al hebben gevolgd of nog volgen. Dit netwerk kan je helpen bij het bepalen van de invulling van je programma en het uitwisselen van ideeën en mogelijkheden. Het zijn allemaal studenten die hebben laten zien dat ze ambities hebben en meer willen en kunnen dan alleen het volgen van een regulier programma. 

Keuzes

Per 1 september 2012 is het aantal activiteiten dat studenten kunnen kiezen als onderdeel van hun honoursprogramma uitgebreid:

Keuze 1 (15 EC incl. schrijven paper/rapport en organiseren eindsymposium).

De studenten worden gekoppeld aan onderzoeksgroepen en participeren in het onderzoek. De door de studenten gekozen onderzoeksprojecten zijn divers, kunnen multidisciplinair zijn en/of in een internationale context plaatsvinden. Studenten doen een klein onderzoek op een gebied wat zelf interessant vinden (15 EC incl. schrijven paper/rapport en organiseren eindsymposium). TW studenten mogen ook kiezen het een onderzoeksproject bij TN te doen.
NB: als je kiest voor deze variant dan doe je een onderzoekje op het gebied wat jij echt interessant vindt. Je kunt dat alleen doen maar ook met een andere student. Als je nog niet goed weet welk onderzoek er allemaal plaatsvindt dan kun je je voorbereiden door op te zoeken op welk gebied er binnen EWI allemaal onderzoek wordt gedaan. Het kan ook zijn dat je een vak in de P hebt gevolgd en dat je de inhoud of een onderwerp binnen dit vak zo interessant vond dat je hier meer van wilt weten. Als je snel met je onderzoek begint dan kun je de tijd goed verdelen over het eerste en tweede jaar van je HPB. Als je graag alleen werkt dan en je eigen tempo wilt volgen dat is deze variant heel geschikt om te werken aan jouw uitdaging.

Keuze 2 (15 EC incl. schrijven paper/rapport en organiseren eindsymposium).

Training voor en deelname aan de voorrondes en de wereldkampioenschappen Programmeren:

(15 EC incl. schrijven paper/rapport en organiseren eindsymposium).

De studenten die hiervoor kiezen beginnen in september met teams van drie studenten per team. Elke week moet er ca. 4-8 uur getraind worden. Er is deskundige begeleiding die studenten ca. eenmaal per twee weken begeleidt bij de aanpak van opdrachten.
NB: Als je kiest voor deze variant dan vorm je een team met twee andere studenten. Dus je moet op zoek gaan naar in ieder geval een of twee andere ‘goede’ studenten die ook meedoen. Je begint in September al met de training. Het grootste deel van de tijd (15 EC) besteedt je al in het eerste jaar van HPB en in het tweede jaar heb je dan tijd voor het schrijven van een rapport, de organisatie van het eindsymposium en het volgen van de TU-breed aangeboden modules in het kader van je honours programma.

Keuze 3 (15 EC incl. schrijven paper/rapport en organiseren eindsymposium).

In opdracht onderzoek doen voor een dreamteam ( http://ddream.nl/  ) dat behoefte heeft aan extra research van getalenteerde studenten op het gebied van wiskunde, elektrotechniek en informatica. Studenten nemen zelf het initiatief om lid te worden van een dreamteam en/of de dreamteams te vragen of zij een onderzoeksopdracht voor hen kunnen uitvoeren. Op de website is te zien welke dreamteams er zijn. Studenten worden als het ware een R&D afdeling voor een dreamteam. Voor het begeleiden van de onderzoeksopdrachten worden studenten gekoppeld aan onderzoekers van EWI.
NB. Als je kiest voor deze variant dan zal je waarschijnlijk een aantal kleine onderzoekjes doen voor de dreamteams van je keuze. Het betekent wel dat je vaak in een hele korte tijd onderzoek moet doen. De dreamteams hebben namelijk allemaal deadlines omdat ze altijd meedoen aan competities. Dat kan wel stress opleveren en er zijn piekperiodes. De studenten die lid zijn van deze grote studentprojecten zijn echter zo enthousiast en geïnspireerd dat je aangestoken wordt om je helemaal met hart en ziel in te zetten.

Alle HPB studenten nemen verplicht deel aan TU brede Honours Programme Bachelor activiteiten (5 EC).
Zie volgende link voor de modules die worden aangeboden: http://studenten.tudelft.nl/nl/informatie/onderwijs/honours-programme-delft/honours-programme-bachelor/het-interfacultaire-deel/

Bij EWI kun je ook EC’s ‘verdienen’ door activiteiten (lezingen, excursies) te organiseren voor de bijeenkomsten van de EWI honours studenten (max. 1 van de 5 EC).

Honours Programme Bachelor studenten besteden gedurende twee jaar tenminste 20 EC (560 uur) aan het Honours Programme Bachelor programma.
Bovendien wordt een EWI-brede community gecreëerd van studenten die het programma volgen en zijn alle HPB studenten lid van de TU brede community voor honours studenten. 

Selectie

Studenten die na het eerste studiejaar nominaal hun studie hebben gedaan (P in 1) en tenminste een 7 gemiddeld staan voor alle studie-onderdelen, kunnen deelnemen aan het Honours Programme Bachelor. Studenten die gemiddeld een 8 hebben behaald voor alle studieonderdelen worden meteen toegelaten. Aan studenten die gemiddeld lager dan een 8 hebben behaald wordt gevraagd een motivatiebrief te schrijven. De opleidingsdirecteur van de betreffende opleiding besluit of deze laatste studenten worden toegelaten.

Beoordeling

Aan het eind van het tweede jaar van het Honours Programme Bachelor, medio maart wordt een symposium georganiseerd waar alle HPB studenten van het betreffende cohort een presentatie geven over hun onderzoeksproject. Het symposium wordt georganiseerd door de studenten. Iedereen is welkom om dit bij te wonen. Vooral de nieuwe Honours Programme Bachelor studenten, eerstejaars studenten die belangstelling hebben voor het Honours Programme Bachelor, hoogleraren en geïnteresseerde stafleden van de faculteit. 

Studenten worden in de eerste plaats beoordeeld door hun begeleiders. Deze geven vooral kwalitatieve feedback over de voortgang en resultaten van de studenten. Deze beoordelingscommissie van de begeleiders wordt aangevuld door de directeur onderwijs en/of opleidingsdirecteuren.

Elke Honours Programme Bachelor student moet een paper of rapport schrijven over zijn/haar (onderzoeks)project(en).

Elke Honours Programme Bachelor student moet tenminste 5 EC hebben behaald door deelname en succesvol afronden van de cursussen die door TU HPB centraal worden aangeboden. Studenten kunnen kiezen om in deze structuur max. 1 EC te behalen door het organiseren van andere activiteiten.

Een honours certificaat/aantekening wordt alleen uitgereikt als HPB studenten het bachelor programma en het extra honours programma in de nominale tijd hebben afgerond (drie jaar).  

Eindbeoordeling

Beoordelaars

Bewijsstukken

 

  • Jaar 2, medio maart
  • Eind augustus: inleveren goedgekeurd paper/onderzoeksrapport

 

 

  • Begeleiders 
  • Directeur onderwijs 
  • Opleidingsdirecteuren

 

 

  • Paper (s)/rapport.
  • Presentatie symposium 
  • Tussenprestaties en voortgang. 
  • Tijdsbesteding aan het onderzoeksproject: richtlijn ca. 15 EC of 420 uur (incl.  schrijven paper en organiseren symposium: ca. 60 uur). 
  • Tenminste 5 EC behaald door deelname aan TU brede cursussen/organisatie van activiteiten  voor Honours Programme Bachelor studenten

Paper als eindproduct

Elke HPB student moet een paper schrijven. De kwaliteit van de paper moet zodanig zijn dat die ingestuurd kan worden naar een conferentie. Omvang paper: 4-6 pagina’s. Als er niet is gekozen voor een onderzoeksproject dan wordt een rapport verwacht waarin is beschreven wat er is gedaan en wat er is geleerd.

Deelnemen aan (internationale) congressen

De faculteit wil graag dat de HPB studenten deelnemen aan een (internationale) conferentie en daar een paper en/of poster presenteren. Voor deelname en reiskosten krijg je ook een financiële bijdrage van de faculteit. Vaak krijg je ook nog een bijdrage van de onderzoeksgroep waar je bij werkt zodat de deelname je niets kost maar wel een interessante ervaring oplevert. Je kunt jouw geschreven paper ook altijd presenteren op de studentenconferentie van de VSNU http://www.vsnu.nl/Subsites/Home/Voor-docenten.htm

Contactpersonen EWI

Joanna Daudt, projectleider honours programmes EWI
Rik Lopuhaa, opleidingsdirecteur Technische Wiskunde
Joost de Groot, coördinator bachelor onderwijs Technische Wiskunde
Nick van der Meijs, opleidingsdirecteur Electrical Engineering
Emile Hendriks, opleidingsdirecteur Technische Informatica

Wat zeggen studenten over het honoursprogramma dat ze in augustus 2011 hebben afgerond?

Lees hier meer

Formulieren Honours Programme Delft

Download hier de formulieren

Naam auteur: A.M. Brouwer-Mooser
© 2018 TU Delft

Metamenu