Regeling Afstudeersteun Studenten

Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar die veroorzaken dat je studievertraging oploopt. Een student kan studievertraging oplopen door onvoorziene (o.a. ziekte, functiestoornis, bijzondere familieomstandigheden) en voorziene omstandigheden (o.a. bestuurlijke activiteiten). Studenten die te maken krijgen met overmachtsituaties of overwegen bestuurlijke activiteiten te ondernemen, kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning krachtens de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS).

Een aanvraag tot uitbetaling van financiële ondersteuning dient vóór het verstrijken van de periode waarin de student aanspraak heeft of heeft gehad op  de prestatiebeurs, dan wel, indien het een aanvraag van een internationale student betreft, vóór het verstrijken van de nominale studieduur, bij het College van Bestuur te zijn ontvangen.

Studieadviseur
In eerste instantie dien je als student je te wenden tot de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en de te volgen procedures.

Binnen de RAS bestaat ruimte voor andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die kunnen leiden tot studievertraging. Financiële ondersteuning door het College van Bestuur kan dan alsnog plaatsvinden wanneer het niet toekennen zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Ook de ondersteuning van topsporters valt onder de werking van deze clausule.

Bij (tijdelijke) stopzetting van je studie ben je zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van andere instanties zoals de DUO, in verband met studiefinanciering en de OV-chipkaart.

Voor meer informatie over de werking van de RAS in de volgende situaties, zie

Voor alle bepalingen rondom de RAS kan je het studentenstatuut raadplegen of contact opnemen met de CSa. Het aanvraagformulier kan je hier downloaden of ophalen bij de CSa of je studieadviseur. 

Naam auteur: CSA
© 2014 TU Delft

Metamenu