Organisatie

De afdeling O&S (Onderwijs en Studentzaken)

Graag laten wij u kennismaken met de medewerkers van de afdeling O&S van de faculteit Industrieel Ontwerpen. 

De afdeling O&S regelt alles wat met onderwijs en studenten te maken heeft maar niet direct inhoudelijk onderwijs is. Op deze afdeling kunnen studenten en medewerkers terecht voor (vragen over) bijvoorbeeld afstudeerzaken, vakevaluaties, onderwijskundig advies, vragen over roosters of deelnemerslijsten, informatie over studeren in het buitenland en studieadvies. Ook is de ondersteuning van de examencommissie, de BSA-commissie en de opleidingscommissie bij de afdeling O&S belegd.  

Hierna worden per functiegebied van de afdeling O&S de bijbehorende medewerkers gepresenteerd.  Tevens wordt per medewerker kort aangegeven voor welke onderwerpen deze het eerste aanspreekpunt is. 

U kunt de medewerkers van de afdeling O&S vinden in gang C-4. Voor nadere informatie over de taakverdeling kunt u terecht bij Ellen Bos (kamer C-4-130).

Hoofd afdeling O&S

 

Ellen Bos

e.d.bos@remove-this.tudelft.nl

015-2786732

C-4-130

Is belast met de dagelijkse leiding en coördinatie van de afdeling O&S Vanuit deze rol participeert zij in de vergaderingen van de onderwijsdirectie. 

 

Daarnaast is Ellen secretaris van de BSA-commissie

 

Naast de facultaire taak is ze ook beleidsmedewerker bij de directie O&S 

Studieadvies
Wie specifieke of individuele vragen of problemen heeft die zich tijdens de studie voordoen kan deze bespreken met de studieadviseurs. Voorbeelden zijn: studievertragende omstandigheden, advies bij studieplanning, het staken van de studie, ziekte of persoonlijke omstandigheden, financiële ondersteuning, keuze van een studierichting en oriëntatie op de arbeidsmarkt. De studieadviseurs zijn onafhankelijk en zullen alle aan hen voorgelegde kwesties vertrouwelijk behandelen. 

  • Klik hier voor meer informatie 

Hanneke Thieme

j.c.thieme@remove-this.tudelft.nl

015-2781941

C-4-150

Naast de studentenbegeleiding houdt Hanneke zich bezig met het Honoursprogramma voor excellente studenten.

Willemine Biemond

w.m.biemond@remove-this.tudelft.nl

015-2781077

C-4-150

Naast de studentbegeleiding is Willemine eerste aanspreekpunt voor het mentoraat. Zij is 2 dagen per week werkzaam als studieadviseur.

Clariël Veldhuizen
c.veldhuizen@remove-this.tudelft.nl

015-2787081

C-4-260

Naast de studentbegeleiding is Clariël belast met de Numerus Fixus.

 

 

Stagecoördinatie

Mw. J.J.A.P.M. (Jolanda) van Domburg
j.j.a.p.m.vandomburg@remove-this.tudelft.nl
 015-2783739
 C-4-250

Jolanda is contactpersoon voor studenten met vragen over de BSc-minor stage of over de MSc-elective Internship. 

 

  • Klik hier voor meer informatie 

 

Graduation Support

Mw. Ir. E.M. (Ester) Zwijnenberg e.m.zwijnenberg@remove-this.tudelft.nl
C-4-140

Graduation Support biedt ondersteuning bij het oriënteren op, het regelen van en uitvoeren van MSc-afstudeerprojecten, voor zowel studenten als medewerkers.

 

  • Klik hier voor meer informatie

International Office IO
Het International Office IO geeft informatie over studeren aan een universiteit in het buitenland en bemiddelt tussen studenten en buitenlandse partneruniversiteiten. Er zijn speciale spreekuren voor studenten die in het buitenland willen studeren. Hiervoor kun je je wenden tot het Servicepunt IO. 

Daarnaast houdt het International Office IO zich bezig met de werving en toelating van internationale Masterstudenten. 

  • Klik hier voor meer informatie over Study Abroad
  • Klik hier voor meer informatie voor inkomende exchange studenten
  • Klik hier voor meer informatie over internationale Masterinstroom  

Mw. Ir. W.M. (Willemine) Biemond

internationaloffice-io@remove-this.tudelft.nl

015-2781077

C-4-210

Aandachtsgebieden:

- Coördinatie en internationaliseringsbeleid

- Internationale Masterinstroom

- Bilaterale overeenkomsten

Mw. J.N. (Janneke) Arkesteijn 

internationaloffice-io@remove-this.tudelft.nl

015-2781077

C-4-210

Aandachtsgebied:

- Inkomende exchange studenten

- Bilaterale overeenkomsten

Mw. Ir. J.T. (Johanna) Quik 

internationaloffice-io@remove-this.tudelft.nl

015-2781077

C-4-210

Aandachtsgebieden:

- Uitgaande exchange studenten

- Afhandeling selectie en toelating internationale MSc instroom 

 

Onderwijsregelgeving

Mw. mr.  J.I. (Jana) Stantcheva

j.i.stantcheva@remove-this.tudelft.nl

015-2783984

C-4-170

Is secretaris van de Examencommissie en de Directeur Onderwijs voor wat betreft de Onderwijsregelgeving (Onderwijs- en Examenreglement, Uitvoeringsreglement en Regels en Richtlijnen van de Examencommissie). Zij neemt verzoeken van studenten en staf over de regelgeving in behandeling. Daarnaast houdt zij  zich bezig met regelingen rond het MSc afstuderen en is zij contactpersoon digitale dictatenverkoop.

 

  • Klik hier voor meer informatie 

 

Onderwijscoördinatie

Dhr. R.P. (Ron) de Vos

r.p.devos@remove-this.tudelft.nl

015-2787535

C-4-230

Houdt zich bezig met de jaarlijkse update van de  bachelor- en master studenthandleidingen, het verwerken van aanmeldingen en  plaatsing voor het onderwijs, ondersteuning bij digitale cijferverwerking  (Osiris), informatie over studievoortgang, informatievoorziening naar studenten  en staf, redactie onderwijswebsite, ontvangst van de eerstejaars bachelor  studenten, NSE en naleving nakijktermijnen.

 

Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg

 

Mw. Drs. P. (Nel) Pouw
p.pouw@remove-this.tudelft.nl
015-2788278

C-4-120

Houdt zich o.a. bezig met kwaliteitszorg en herijkingen van programma’s. Tevens geeft ze advies aan individuele docenten m.b.t. het onderwijs. Nel is tevens facultaire contactpersoon visitatie & accreditatie.

Mw. Ir. E.M. (Ester) Zwijnenberg
e.m.zwijnenberg@remove-this.tudelft.nl
015-2786582
C-4-120

Ondersteunt, als toetsdeskundige, de examencommissie van de Faculteit IO bij de monitoring van de toetskwaliteit. Daarnaast  maakt Ester deel uit van het team dat zich bezig houdt met het Honours Programme Master.  

 

 

Online en blended learning

Mw. Ir. J.A.M. (José) Hekkens

j.a.m.hekkens@remove-this.tudelft.nl

015-2781190

C-4-140

Facultaire coördinator online- en blended onderwijs. José is het aanspreekpunt voor initiatieven op het gebied van online- en blended onderwijs (o.a. MOOCs, online professional Education, contact met het New media center en de Extension School) 

Bureau Onderwijs Ondersteuning (BOO)
Het Bureau Onderwijs Ondersteuning richt zich op de ondersteuning van de BSc-vakcoördinatoren en de JMP-vakcoördinator bij de organisatorische aspecten van de vakken. Daarnaast ondersteunt BOO diverse onderwijs gerelateerde commissies en werkgroepen en de BSc-coördinator bij de organisatie van de diverse leerlijn- en kwartaaloverleggen. 

Mw. J.J.A.P.M. (Jolanda) van Domburg

j.j.a.p.m.vandomburg@remove-this.tudelft.nl

015-2783739

C-4-250

Is coördinator van BOO. Haar verdere taken zijn de ondersteuning van JMP, BEP, de werkgroep decentrale selectie, de OnderwijsAdviesCommissie, de coördinator van het Honours Programma Bachelor en de ondersteuning van de bachelor-coördinator. 

Mw. M.M. (Manon) Borgstijn

m.m.borgstijn@remove-this.tudelft.nl

015-2786979

C-4-250            

Manon geeft ondersteuning aan de coördinatoren van de bachelor-vakken. Daarnaast handelt Manon de goedkeuring van de afstudeeropdrachten en de embargoverzoeken af. Ook ondersteunt Manon de vergaderingen van de OKIO, het overleg van de drie Mastercoördinatoren en participeert zij in de facultaire werkgroep Studeerbaarheid.

 

Onderwijsplanning, externe docentenpool en contractstudenten

 

Dhr. S. (Siem) Klapwijk

s.klapwijk@remove-this.tudelft.nl

015-2781401

C-4-230

Is belast met de onderwijsplanning, inzet van docenten in alle bachelor- en mastervakken en inhuur van externe docenten.

Mw. M.M. (Manon) Borgstijn

m.m.borgstijn@remove-this.tudelft.nl

015-2786979

C-4-250 

Manon levert administratieve ondersteuning bij de onderwijscapaciteitsplanning.  

 

Roostering

Mw. Ing. K. (Karen) Broen

k.broen@remove-this.tudelft.nl

015-2781825

C-4-170 

Is contactpersoon voor alle roostergerelateerde vragen en zaken.

 

  • Klik hier voor meer informatie

 

Mw. M.J. (Monique) von Morgen

m.j.vonmorgen@remove-this.tudelft.nl

015-2783269

C-4-170

Monique verzorgt de secretariële ondersteuning van de opleidingsdirectie en de kleine examencommissie.

 

 

 

 

 

 

Naam auteur: Ron de Vos
© 2018 TU Delft

Metamenu