Persoonlijke Omstandigheden en uitstel Bindend Studieadvies

Er kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen die je studieresultaten negatief beïnvloeden. Voorbeelden van persoonlijke omstandigheden zijn ziekte, familieomstandigheden, functiebeperking (bijvoorbeeld chronische ziekte, ADHD of een fysieke beperking), zwangerschap of topsport. Zodra persoonlijke omstandigheden zich voordoen, moet je dit melden bij de studieadviseur. Samen met de studieadviseur bespreek je of deze omstandigheden mogelijk van invloed zijn op je studieresultaten in het eerste jaar. Je kan eventueel worden doorverwezen naar een studentenarts of studentenpsycholoog. De studieadviseur kan je ook adviseren bij je beslissing om uitstel van je BSA aan te vragen bij de BSA-commissie van je faculteit. Let dan goed op de deadlines! Zowel voor de BSA-commissie als voor het aanvragen van een verklaring van de studentenarts en studentenpsycholoog zijn er deadlines. Uitstel Bindend studieadvies kan op basis van de volgende persoonlijke omstandigheden aangevraagd worden:

a.       Ziekte (incl. psychische problematiek)
b.       Handicap/Functiebeperking
c.       Bijzondere familieomstandigheden
d.       Zwangerschap
e.       Bestuurslidmaatschap FSR, SR of OC
f.        Late inschrijving studie (na 30 september)
g.       Sporters met een TUD-topsportstatus.

Let op: persoonlijke omstandigheden leiden niet op voorhand al tot uitstel van het BSA!

Uitstel BSA betekent dat de je aan het einde van jouw eerste jaar geen BSA ontvangt; dat wordt uitgesteld tot einde tweede jaar. Dit houdt in dat je in het tweede studiejaar opnieuw 45 EC uit het eerste jaar moet behalen, waarbij de  reeds in het eerste jaar behaalde punten niet meetellen voor de BSA norm. Als je in het eerste jaar meer dan 15 EC hebt gehaald, dan moet je alle resterende EC uit het eerste jaar halen waardoor het eerste jaar volledig wordt afgerond.

Aanvraag uitstel BSA

Je kunt gedurende het hele studiejaar, maar uiterlijk rond eind juni, een aanvraag indienen bij de BSA-commissie voor uitstel BSA op grond van persoonlijke omstandigheden. Het besluit van de decaan of directeur onderwijs over het wel of niet geven van uitstel BSA wordt via de mail verstuurd.

De BSA-commissie van jouw faculteit vergadert in ieder geval tweemaal per jaar: rond 1 mei (uiterste datum indienen aanvragen: 9 april 2018) en rond 1 juli (uiterste datum indienen aanvragen: 22 juni 2018).

Voor je aanvraag uitstel BSA moet je inleveren:

  1. Aanvraagformulier
  2. Eigen verklaring/motivering: in welke mate hebben de persoonlijke omstandigheden de studie belemmerd en in welke periode
  3. Overzicht studievoortgang
  4. Verklaring van de studieadviseur (word,pdf)
  5. Indien relevant: verklaring studentenarts en/of studentenpsycholoog en/of topsportcoördinator TUD. Indien je een verklaring nodig hebt van een studentenpsycholoog, lever dan zo spoedig mogelijk alle benodigde gegevens aan. Je vindt welke gegevens dit zijn hier. Studenten die voor 14 juni 2018 alle benodigde gegevens via het juiste adres psychologen@tudelft.nl aangeleverd hebben krijgen voor 14 juni 2018 een afspraak met een van de studenten psychologen. Later aangeleverde gegevens worden uiteraard zo spoedig mogelijk ingepland maar hierbij is niet te garanderen dat dit voor 22 juni 2018 zal zijn.
  6. Indien je een (chronische) functiebeperking hebt, maak je samen met de studieadviseur of studentendecaan een realistische studieplanning voor het tweede studiejaar op basis van de (te verwachten) studiebelastbaarheid. Deze studieplanning (vakken met titel en aantal EC) wordt door student en studieadviseur ondertekend. De student voegt deze studieplanning tevens bij zijn aanvraag tot uitstel BSA.

© 2018 TU Delft

Metamenu