Contact

TU Delft / Onderwijs & Studentenzaken
Jaffalaan 9a (Gebouw 30A)
2628 BX DELFT

Iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.
T: +31 (0)15 27 88004
E: functiebeperking@remove-this.tudelft.nl

Toegankelijkheid

Informatie over financiële ondersteuning

Financiële Regelingen

Er is een aantal regelingen op grond waarvan je in geval van bijzondere omstandigheden financiële steun kunt krijgen tijdens je studie. De belangrijkste zijn de Regeling Afstudeersteun Studenten, gebaseerd op de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, en de wet Studiefinanciering. Voor meer informatie zie hieronder.

Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS)

Voor studenten die op grond van in de wet genoemde omstandigheden studievertraging hebben opgelopen heeft de TU Delft de Regeling Afstudeersteun Studenten opgesteld.

Als je door een functiebeperking niet binnen de (verlengde) periode van gemengde studiefinanciering het einddiploma kan behalen, kun je een beroep doen op financiële ondersteuning op grond van de RAS. De hoogte van deze financiële ondersteuning is gelijk aan de basisbeurs (en de evt. aanvullende beurs) die je op dat moment ontvangt. Er kan een beroep op de regeling worden gedaan gedurende de periode dat er recht is op gemengde studiefinanciering. Meer weten?

De volledige tekst aangaande deze regeling is te vinden in het Studentenstatuut van de TU Delft, hoofdstuk 4 en bijlage 2. Om een aanvraag voor de RAS in te dienen, neem je contact op met de studieadviseur.

Studiefinanciering

Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale regelingen op het gebied van studiefinanciering.

  • Extra jaar prestatiebeurs

Als je door een functiebeperking  niet in staat bent het afsluitend examen af te ronden binnen je beursperiode (de periode waarin je onder bepaalde voorwaarden beurs kunt ontvangen voor een opleiding in het hoger onderwijs), wordt deze periode door de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) eenmalig verlengd met 12 maanden. Meer weten?

  • Compensatie bij niet tijdig halen einddiploma

Slaag je door ‘bijzondere omstandigheden er niet in om binnen 10 jaar een einddiploma in het hoger onderwijs te halen? Dan kun je de DUO verzoeken de diplomatermijn te verlengen of de toegekende prestatiebeurs om te zetten in een gift. Meer weten?

  • Prestatiebeurs wordt gift bij arbeidsongeschiktheid

Ben je prestatiebeursstudent en word je binnen de diplomatermijnperiode van 10 jaar voor meer dan 80% arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten dan krijg je je hele prestatiebeurs direct als gift. Meer weten?

  • Nieuwe rechten prestatiebeurs bij beëindigen opleiding door handicap

Ben je genoodzaakt je studie te beëindigen door een tijdens je studie ontstane of verergerde functiebeperking? Bij de keuze voor een passender opleiding maak je opnieuw aanspraak op studiefinanciering. De al toegekende prestatiebeurs wordt omgezet in een gift, ongeacht de studieresultaten. Je kunt dus een nieuwe start maken met een opleiding die wel verenigbaar is met je functiebeperking. Meer weten?

Landelijke wetten en regelingen

De (financiele) regelingen van de TU Delft zijn voortgekomen uit landelijke wetten en regelingen. Voor degenen die alles precies willen weten, vormen de onderstaande links de benodigde achtergrondinformatie:

© 2017 TU Delft

Metamenu