Procedure Vrije Minor

Meer informatie en de procedure vrije minor van de examencommissie kun je terugvinden op hun website.

Vrije minor KT

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn. Leg je keuze minimaal 3 maanden van tevoren voor aan je examencommissie met het daarvoor speciaal bedoelde formulier 'Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor' kun je onderaan de minor website terugvinden.

De aanvraag dient voor aanvang van de minor te zijn goedgekeurd. Wanneer je te laat bent met het indienen van het formulier wordt je vrije minor niet goedgekeurd.

Regels vrije minor KT

Binnen een vrije minor heb je de keuze om een vrije minor samen te stellen, al dan niet in het buitenland. Als je een minor aan de Universiteit Leiden (minor 15/30 EC) of Erasmus Universiteit Rotterdam (15/30 EC) valt deze niet onder een vrije minor. In het algemeen geldt dat de inspanning voor het samenstellen van een vrije minor volledig bij de student ligt.

 • Omvang vakkenpakket; minimaal 15 EC voor de bachelor Klinische Technologie.
 • Stages hebben een omvang van maximaal 7 EC.
 • Vakken aangeboden door een universitaire bacheloropleiding (kan ook in het buitenland).

De vrije minor mag een stage bevatten onder de volgende voorwaarden:

 • De stage kent een omvang van max. 7 ECTS.
 • De stage sluit aan op de vakken uit de minor
 • De begeleidend docent is betrokken bij Klinische Technologie
 • De stage wordt gedaan bij een onderzoeksgroep van een universiteit of een universitair medisch centrum.
 • Van de stage wordt een stageverslag gemaakt. Het stageverslag wordt goedgekeurd door de begeleidende docent

De student overlegt bij de aanvraag van de vrije minor (naast een algemene motivatie) een stageplan met de volgende informatie:

 • Stagebegeleider;
 • Hoe wordt gerapporteerd aan de stagebegeleider en waar de begeleiding uit bestaat;
 • Hoe past de stage binnen de minor en de opleiding;
 • Waar de stage wordt gevolgd;
 • Welke leerdoelen worden beoogd.

Inhoud en samenhang vakken

  • Vakken dienen inhoudelijk onderlinge samenhang te vertonen met betrekking tot een thema. De samenhang dient onderschreven te worden door een universitair staflid (docent, onderzoeker, hoogleraar, etc) met expertise in het thema.
  • Het thema moet een meerwaarde opleveren voor het studentportfolio: verbreding, verdieping, schakelen. Overlap met de major is niet toegestaan.
  • Het vakkenpakket dient derdejaars bachelor niveau te hebben. Eerstejaars vakken zijn toegestaan als ze essentiële voorkennis leveren voor derdejaars vakken.

Minor volgen in Leiden-Delft-Rotterdam

Wanneer is het een Vrije minor?

 • Als een student een bestaande (TU Delft, LUMC) minor van 30 EC heeft afgerond, hoeft de minor niet ter goedkeuring langs de examencommissie. De minor komt dan als minor van 30 EC in het bachelorprogramma te staan.
 • Als een student uit een bestaande minor minder dan 30 EC doet, moet deze uit die 30 EC 15 EC kiezen die hij wil gebruiken voor de  minor. De student volgt dan wel een vrije minor. Dit verzoek verloopt via de examencommissie.  De overige vakken die de student volgt boven de 15 EC komen op het diplomasupplement bij ‘overige vakken‘  te staan.  (en tellen daardoor niet mee voor het gewogen gemiddelde). 

Cijferlijsten

De student is verantwoordelijk voor het aanleveren van de behaalde resultaten.

 • Transcripts van Nederlandse universiteiten kunnen worden ingeleverd bij  het secretariaat van O&S 3mE en bij het servicepunt van 3mE.
 • Cijferlijsten van vrije minoren die in het buitenland gedaan zijn, moeten eerst worden omgezet naar Nederlandse cijfers en studiepunten. Het originele transcript moet worden ingeleverd bij het secretariaat van O&S-3mE.

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu