Gebruiksvoorwaarden bronnen digitale kaartenkamer

Licenties digitale bronnen: waarom zijn ze er?

De TU Delft Library verzorgt de inkoop en toegankelijkheid van wetenschappelijke digitale bronnen in de vorm van digitale tijdschriften, naslagwerken, encyclopedieën, boeken, normen, databases en kaartmateriaal. Voor het gebruik hiervan zijn licenties opgesteld door de aanbieders van het materiaal (uitgevers). Licentieovereenkomsten zijn privaatrechtelijke overeenkomsten die gebruiksregels en copyrightbepalingen voor digitale informatie vastleggen.

Er zijn veel verschillende licenties met wisselende definities in omloop ten aanzien van het gebruik van digitaal kaartmateriaal. Desondanks is er in grote mate overeenstemming over een aantal handelingen die de gebruiker niet mag uitvoeren met dit materiaal. Het belangrijkste kenmerk van een licentie is de invloed die uitgevers willen uitoefenen op wat er met hun producten gebeurt. De angst dat hun digitale producten ongelimiteerd worden gekopieerd en verhandeld maakt in hun ogen licenties, en daarmee controle, noodzakelijk. Uitgevers in het digitale tijdperk zijn bevreesd voor een snelle, ongecontroleerde en onrechtmatige verspreiding van hun content waardoor de auteursrechten en de exploitatie van hun producten in het geding zijn. De content van wetenschappelijke bronnen is gelicentieerd voor gebruikers die door Net-ID herkend kunnen worden als werknemer of student van de TU Delft.

Digitale bronnen: wat mag wel en wat mag niet?

De belangrijkste ‘spelregels’ bij het gebruik van digitaal materiaal worden hier opgesomd en dienen als handvat voor een juist gebruik van het wetenschappelijk materiaal. De onderstaande uitgangspunten zijn bedoeld als  juridische voorwaarden.

1) Gebruiksdoel

Het gebruik van Digitaal kaartmateriaal is intern van aard en dient binnen de studie- en wetenschapstoepassingen van de TU Delft plaats te vinden. Het materiaal is geschikt voor persoonlijk gebruik binnen de instellingsgrenzen van de TU Delft.

2) Auteursrecht/hergebruik kaartmateriaal

Het auteursrecht van digitale kaarten zal in veel gevallen gelijk zijn met dat van de uitgever. Het is verboden zonder de toestemming van de uitgever digitaal kaartmateriaal te gebruiken in publicaties.

Gebruikers van de digitale kaartbestanden mogen deze gegevens op de volgende wijze publiceren/hergebruiken:

  • In de vorm van schriftelijke publicaties (rapport, artikel). In een aantal gevallen zal het maximaal aantal kopieën 300 stuks bedragen. Voor meer kopieën zal toestemming gevraagd moeten worden.
  • Voor de digitale publicatie in een tijdschrift, conference proceeding of rapport is toestemming nodig en dient men de Licentiehouder, TU Delft Library, in de persoon van J. de Leeuwe aan te schrijven.
  • De Bibliotheek zal vervolgens toestemming vragen bij de Licentiehouder.
  • In de vorm van digitale 3d visualisaties van een gebied voor eigen gebruik en de directe werkomgeving (interne presentaties).

3) Bronvermelding

Bij interne en externe publicaties is altijd bronvermelding verplicht in de volgende annotatie:

© Kadaster, Geoinformatie, Zwolle, [jaartal].
Achter de copyrightvermelding dient het jaar van uitgifte te worden vermeld.

4) Verkoop en overdracht van materiaal

Het is verboden om kaartmateriaal van de digitale kaartenkamer, dat onder licentie is aangekocht, door te verkopen aan derden; dit geldt zowel voor afnemers binnen en buiten de TU Delft. Het is eveneens niet toegestaan om het materiaal kosteloos aan derden te verschaffen. Het materiaal is gelicencieerd voor persoonlijk gebruik binnen de instellingsgrenzen van de TU Delft. Voor de levering aan derden is altijd toestemming nodig van de uitgever. Het verzoek hiertoe loopt via de licentiemanagers van de TU Delft Library.

5) Permanent archiveren

Het is niet toegestaan om op grote schaal kaartmateriaal te archiveren op lokale servers en deze permanent als archief te gebruiken -al dan in samenwerking met derden. Het opslaan van archiefmateriaal voor eigen gebruik voor tijdelijke duur is wel toegestaan. Afspraken over het maken van centrale back-up files en leveringen van archiefbestanden kunnen uitsluitend door de licentiemanagers van de TU Delft Library met een uitgever geregeld worden.

6) Wijzigingen in oorspronkelijk werk

Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op een oorspronkelijk werk door verschillende originele kaartbladen samen te stellen tot een document of door originele teksten te wijzigen. Een dergelijke bewerking van het materiaal is een inbreuk op het auteursrecht dat bij de uitgever of de auteur zelf berust.

7) Wat gebeurt er in geval van misbruik?
In een geval van ‘misbruik’ krijgt de TU Delft als licentienemer een geldboete die flink kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Om de toegang tot de digitale content te beschermen, zal de TU Delft Library altijd onmiddellijk reageren op misbruik dat gemeld wordt. De geldboete zal worden verhaald op de overtreder. TU Delft Library houdt een nauwkeurige administratie bij van de bestanden die worden gedownload. Misbruik van het materiaal kan dan altijd worden gekoppeld aan een individuele TU-medewerker of student.

Contact

Heeft u nog vragen over het gebruik van digitale kaarten die u worden aangeboden door de TU Delft Library? Neem dan contact op met de kaartbeheerder: Melle de Winter tel (015) 2785065 of met de Kaartenkamer: (015) 2785966

 

Naam auteur: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu